Nils Vest with Sergey Sokolov from Novaya Gazeta

Nils Vest with Sergey Sokolov from Novaya Gazeta

Christiania, Copenhagen.